Témata diplomových prací

Vážení studenti genetických magisterských programů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity,

přinášíme Vám nabídku volných témat diplomových prací, které jsou unikátním propojením univerzitního a průmyslového prostředí. Díky diplomovým pracím vypsaným v rámci projektu A-C-G-T se hrdě můžete stát součástí největšího českého genomického projektu a v neposlední řadě také získat cenné kontakty v soukromé sféře. Po absolvování magisterského studia si tak zajistíte dobrou startovní pozici pro vaši vědeckou kariéru.

Níže vypsaná témata budou vypracovávána pod vedením externích školitelů/konzultantů z ostravských cytogenetických laboratoří CGB a.s. Hodí se proto dokonale těm, kteří pocházejí z Moravskoslezského kraje, ale i těm, kteří jsou ochotni občas za svou diplomovou prací dojíždět. 

V případě zájmu o kterékoli z témat níže se ozvěte na příslušný e-mail uvedený u daného tématu. 

Detekce mutaci v MED12 genu a vybraných cytogenetických změn u myomů
Detection of mutations in the MED12 gene and selected cytogenetic changes in uterine leiomyomas

 

Pro obor: PřF BLDLGM Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Děložní leiomyomy představují nejčastější nezhoubné nádory ženského genitálního traktu. V současnosti je věnována velká pozornost studiu molekulárně genetických vlastností myomů, přičemž největší důraz je kladen na mutace v exonu 2 genu MED12 lokalizovaném na chromozomu X, jenž by dle dosavadních výsledků mohl hrát roli v tumorogenezi leiomyomů. Při vícečetném výskytu leiomyomů u jedné pacientky je možné nalézt různé genetické odchylky v jednotlivých tumorech. Cytogenetické změny nejčastěji postihují chromozomy 6, 7, 12, 14 a X. Cílem diplomové práce je analýza nejčastějších genetických abnormalit u leiomyomů a jejich porovnání s klinicko histologickými rysy těchto nádorů.

Vedení DP:
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
CGB laboratoř a.s., Kořenského 1210/10,703 00 Ostrava
E-mail: uvirova@pathology.cz

Analýza genetických změn u pacientů s nádory prostaty
Analysis of genetic changes in patients with prostate cancer

 

Pro obor: PřF BLDLGM Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika


Karcinom prostaty je komplexní, multifaktoriální onemocnění s mnoha genetickými a environmentálními faktory ovlivňujícími jeho etologii. S progresí karcinomu prostaty je spojeno mnoho chromozomových a dalších genetických abnormalit. Nejčastěji postiženým chromozomem je chromozom 8 a nejčastějšími změnami jsou ztráta oblasti 8p22 a zmnožení oblasti 8q24. Tyto změny jsou asociovány se špatnou prognózou u pacientů s high-grade pokročilým karcinomem prostaty. V oblasti 8p22 byl identifikován gen MSR1, který byl spojován s možným zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prostaty. Cílem diplomové práce je analýza vybraných genetických abnormalit u karcinomů prostaty a jejich porovnání s klinicko histologickými rysy těchto nádorů.

Vedení DP:
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
CGB laboratoř a.s., Kořenského 1210/10,703 00 Ostrava
E-mail: dvorackova.mobil@pathology.cz

Analýza somatických mutací PIK3CA genu u pacientů s nádorovým onemocněním
Analysis of somatic mutations in PIK3CA gene in cancer patients

 

Pro obor: PřF MBG Molekulární biologie a genetika

Genetické profilování tumoru a testování vybraných molekulárních markerů je v současné době v klinické praxi rutinní záležitostí u mnoha typů nádorů. Fosfatidyl-3-kinázy (PI3K) jsou rodinou lipidových kináz zapojených do mnoha buněčných procesů včetně růstu buněk, proliferace, diferenciace, pohyblivosti a přežití. Somatické mutace v PIK3CA genu se vykytují u řady různých typů nádorů. V současnosti vzhledem k novým léčivým přípravkům nabývá na významu testovaní tohoto biomarkeru. Cílem práce by byla nejen samotná detekce nejčastěji se vyskytujících somatických mutací v PIK3CA genu u vybraných typů nádorů (prsu, střev), ale i korelace s dostupnými klinicko-
patologickými parametry.

Vedení DP:
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
CGB laboratoř a.s., Kořenského 1210/10,703 00 Ostrava
E-mail: uvirova@pathology.cz

Detekce somatických mutací a vybraných cytogenetických změn u gliomů
Detection of somatic mutations and selected cytogenetic changes in gliomas

 

Pro obor: PřF MBG Molekulární biologie a genetika

Gliomy jsou nejčastějšími a nejagresivnějšími primárními nádory mozku. Tyto nádory vykazují značnou heterogenitu v histopatologických, genetických a epigenetických rysech. V průběhu kancerogeneze dochází k aktivaci onkogenů (EGFR, MDM2, PDGFRA), k narušení funkce tumorsupresorových genů (TP53, CDKN2A, PTEN), ke změnám epigenetických mechanizmů genové exprese (metylace, remodelace chromatinu, role miRNA atd.). U gliomů se ukázal jako zásadní objev mutací v kodonu 132 IDH1 genu a v kodonu 172 IDH2 genu, které jsou důležitým prognostickým a klasifikačním parametrem dle WHO klasifikace 2016 u gliomů. Cílem diplomové práce je analýza vybraných genetických abnormalit u gliomů a jejich porovnání s klinicko histologickými rysy těchto nádorů.

Vedení DP:
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
CGB laboratoř a.s., Kořenského 1210/10,703 00 Ostrava
E-mail: dvorackova.mobil@pathology.cz